Stavební bytové družstvo ve Frýdku-Místku - logo
Poslední aktualizace - stránky: 22.7.2024, realitní činnost: 5.6.2023, výběrová řízení: 15.7.2024

Stavební bytové družstvo ve Frýdku-Místku

Navigace:  Technická oblast

Technická oblast

Výběrová řízení

1. Zúčastnit se výběrových řízení Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku (dále jen "družstvo") v souladu s 1. Zúčastnit se výběrových řízení Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku (dále jen "družstvo") v souladu s pravidly družstva pro zadávání zakázek v hodnotě vyšší než 50 000,- Kč může jakýkoliv subjekt, který je oprávněn podnikat v dané oblasti, který je držitelem platných živnostenských listů, koncesí, licencí, oprávnění a podobně, vše dle platných zákonů, nařízení, vyhlášek, norem a přepisů České republiky nebo dle zákonů, nařízení, vyhlášek, norem a přepisů platných pro území České republiky.

2. Výběrová řízení umístěná na internetových stránkách družstva se řídí výhradně jeho vnitřními pravidly, předpisy, směrnicemi apod. Na výběrová řízení umístěná na internetových stránkách družstva nelze uplatnit Zákon o zadávání veřejných zakázek ani předpisy související.

3. Podáním nabídky uchazeč souhlasí se zveřejněním veškerých údajů, které v rámci své cenové nabídky družstvu sdělí (písemně dodá) a výslovně souhlasí s případným uvedením těchto údajů na internetových stránkách družstva.

4. Projektovou dokumentaci umístěnou na internetových stránkách družstva, technické listy, specifikaci zakázek, výkazy výměr, slepé položkové rozpočty, údaje o odpovědných osobách zadavatele nebo vyhlašovatele, telefonní kontakty a další údaje získané ze zdrojů umístěných na internetových stránkách Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku pod odkazem "Výběrová řízení", je zakázáno používat pro jakékoliv jiné účely, nežli pro zpracování a předložení nabídky uchazečů v rámci vyhlášených výběrových řízení.

5. Družstvo si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů - předkladatelů cenových nabídek v jednotlivých výběrových řízeních nebo určité "Výběrové řízení" zrušit, opakovat, doplnit a podobně.

6. Družstvo si vyhrazuje právo zadat pouze část z obsahu jednotlivých vyhlášených výběrových řízení, a to na základě vlastního rozhodnutí, přičemž pro předkladatele cenové nabídky je i takovéto "částečné" zadání a tím i plnění stejně závazné jako při realizaci díla v celku v původním rozsahu (bez snížení rozsahu díla). Stejně tak je předkladatel cenové nabídky povinen akceptovat případné dodatečné navýšení rozsahu díla, dle rozhodnutí zástupce objednatele, a to v cenové úrovni prvotně předložené cenové nabídky, který byla podkladem pro výběr příslušného uchazeče v rámci jednotlivých výběrových řízení.

7. Předkladatel cenové nabídky (uchazeč o zakázku) skutečností, že podal svou přihlášku k výběrovému řízení = cenovou nabídku o předepsaném obsahu a v předepsané formě, garantuje aktuálnost a platnost všech nabízených položek, údajů, termínů, hodnot a podobně.

8. Pokud by obsah předložené cenové nabídky nebyl uchazeč schopen naplnit či zajistit plně v souladu s obsahem jeho písemných materiálů prvotně předložených v cenové nabídce a družstvu nebo jeho "klientům" by tímto vznikla jakákoliv škoda, například při prodlení s realizací díla z důvodu odmítnutí zahájení prací dle cenové nabídky nebo následně zjištěná neschopnost dodržení cenových jakostních a technologických parametrů díla, zavazuje se předkladatel cenové nabídky k uhrazení této vzniklé škody, ušlého zisku a podobně.

9. Družstvo považuje za nejkratší přípustnou záruční dobu období záručního plnění v délce trvání 36 měsíců bez rozdílu nebo vazby na druh a rozsah prací.

10. Družstvo standardně vždy požaduje podepsání příslušného smluvního ujednání (Smlouvy o dílo nebo dodatky ke smlouvám o dílo) nejprve stranou zhotovitele díla a teprve následně výše uvedená smluvní ujednání podepisují oprávnění zástupci družstva nebo klienti Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku (například Stavebním bytovým družstvem spravovaná společenství vlastníků jednotek).
V případě Vašeho souhlasu s podmínkami výběrového řízení zatrhněte (označte) pole "souhlasím s podmínkami" a zadejte "vstup".

V případě, že s podmínkami vyběrového řízení nesouhlasíte, opusťte tento oddíl internetových stránek Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku (oddíl "výběrová řízení") zadáním "zpět".


souhlasím s podmínkami

     

 

zpět   |   nahoru   |   domů
 
 
administrace
3006822 / 4 online
Všechna práva vyhrazena / © 2007 Stavební bytové družstvo ve Frýdku-Místku / realizace nextWEB
X

 

Pro spuštění kalkulátoru úspory zadejte vaše heslo: